വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ സിമന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി.

വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സിമന്റ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ സിമന്റിന് നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട്. വീടിന് കൂടുതൽ കാലം ലൈഫ് നൽകുന്നതിനും, ബലം നൽകുന്നതിനും സിമന്റിന് ഉള്ള പ്രാധാന്യം ചെറുതല്ല. വീട്ടുടമ നേരിട്ട് മെറ്റീരിയലുകൾ വാങ്ങി...

ഹുരുദീസ് ബ്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും.

വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി പലതരത്തിലുള്ള കല്ലുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സാധാരണയായി ചെങ്കല്ല്, ഇഷ്ടിക പോലുള്ള കട്ടകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്റർലോക്ക് ലോക്ക് ബ്രിക്കുകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത വിലയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. വീടുകളുടെ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിൽ...