റൂഫ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പണി കിട്ടും.

റൂഫ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ റൂഫ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ ലീക്കേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കും പിന്നീട് വലിയ...

ഒരു കെട്ടിടം ചൂടാകുന്നതിൽ നിന്ന് തടുക്കാൻ 6 വഴികൾ

Front yard photo created by evening_tao - www.freepik.com ഒരു കെട്ടിടം, അത് വീടോ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്‌പെയ്‌സോ എന്തുമാകട്ടെ, അതിന്റെ ഉള്ള് തണുപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ, കെട്ടിടം ചൂട് കൂടാതെ നോക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും ഊർജ്ജ ലാഭകരവും ആയ ഒരു...