മൊഡ്യുലാർ കിച്ചൻ: തിയറി വേറെ പ്രയോഗം വേറെ

മോഡുലാർ കിച്ചൺ (Modular Kitchen) ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അല്പം ചില അറിവുകൾ നമുക് ചർച്ച ചെയ്യാം. നിലവിൽ ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാ പ്ലാനുകളിലും മോഡലാർ കിച്ചൺ & വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ എന്ന രീതിയിൽ രണ്ടു പാർട്ടുകൾ ആക്കി ചെയ്യുന്ന...