ഷൂ റാക്കിനും നൽകാം ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ.

ഇന്നു മിക്ക വീടുകളിലും ഷൂ റാക്കുകൾ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾ വീടിനു പുറത്ത് ചെരിപ്പ് അഴിച്ചു വെക്കുക എന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വീടിന് അകത്തു പോലും ഇൻസൈഡ് സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ...

ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പണം ലഭിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

വീടിൻറെ സ്ട്രക്ചർ, വയറിങ്, പ്ലംബിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും ശൂന്യമായ ഒരു പറമ്പ് പോലെ മാത്രമേ ഒരു വീട് കിടക്കു. അതിൽ ഫർണിച്ചറുകൾ വരുന്നതുവരെ!! ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്നതിലും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലുമാണ് വീടിൻറെ ബാക്കിയുള്ള അസ്തിത്വം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഒരു വീടിൻറെ ഉള്ളറകൾ ഒരുക്കാൻ ഫർണിച്ചറുകൾ...

വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോക്കറ്റ് കീറില്ല!!

ഏതൊരു വീടിനെയും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഫർണിച്ചറുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈട്, അവയുടെ കോമ്പാക്ടബിലിറ്റി, ബഡ്ജറ്റ് എന്നിവ തന്നെയാണ്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ കൂടുതലായും തടിയിൽ തീർത്ത ഫർണിച്ചറുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും...