ഓട് ആണോ വാർപ്പാണോ വീടിന് അനുയോജ്യം.

ഓട് ആണോ വാർപ്പാണോ വീടിന് അനുയോജ്യം.പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓടിട്ട വീടുകൾ ആണ് കൂടുതലായും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിലവ് കുറച്ച് ആവശ്യാനുസരണം വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഓടുകൾ സഹായകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പതുക്കെ വാർപ്പ് വീടുകൾ എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലേക്ക് ആളുകൾ മാറി...

കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകൾക്ക് പകരം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ട്രസ്സ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് റൂഫ് കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാം.

സാധാരണയായി ഒരു ഇരുനിലയുള്ള വീട് കെട്ടുക എന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് പണം തികയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലരും പിന്നീട് വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ റൂഫിങ്ങിനായി ഓട് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

മുൻ കാലങ്ങളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും റൂഫിങ്ങി നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഓടുകൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി കോൺക്രീറ്റിൽ പണിത വീടുകളോടാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും പ്രിയം. ഓടിട്ട വീടുകളിൽ ചോർച്ച പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്നതും, ജീവികൾ വീട്ടിനകത്തേക്ക്...

കാർപോർച്ചുകൾക്ക് നൽകാം ടെൻസയില്‍ റൂഫിങ് – സ്ഥലപരിമിതി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക കാർ പോർച്ചുകൾ നൽകിയിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ഥല പരിമിതിയെ മറികടന്നു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറുകൾക്ക്...