ചിലവ് കുറച്ച് വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകാം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ.

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചിലവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷനടിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. പലപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ വീടുപണി ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് അത് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും പലർക്കും നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ...

ഏതൊരു വീടും പുതുക്കി പണിയാം പരമ്പരാഗത ശൈലി നില നിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ – കേരള തനിമയിലൊരു വീട്.

പലപ്പോഴും പുതിയതായി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പലരും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം പഴയ വീട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിതാലോ എന്നതായിരിക്കും. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം വീടിനെ സമകാലീന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലും തങ്ങളുടെ പഴയകാല സ്മരണകൾക്ക്...

പുതിയതായി ഒരു വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങളും, ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അബദ്ധങ്ങളും.

മിക്ക മലയാളികളുടേയും ജീവിതാഭിലാഷം ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കുക എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയോ, അതല്ല എങ്കിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ വീട് വാങ്ങുകയോ ആണ് മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്നത്. വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കാൻ...