പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കയറും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഭവന നിർമ്മാണം പലരുടേയും സ്വപ്നങ്ങളിലെ നിർണ്ണായകമായ കാര്യമാണ്. ഗൃഹ പ്രവേശനവും അതു പോലെ തന്നെ. ഗൃഹ പ്രവേശനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

  • ഗൃഹ പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പേ ഫ്ളോറിങ് ടൈലുകൾ ആസിഡ്/ ഷാംപൂ വാഷ് ചെയ്ത് പോയിന്റിങ് പൂർത്തീകരിക്കണം.
  • ഗ്രാനൈറ്റ് ഫ്ളോറിങ്ങാണെങ്കിൽ ഓയിൽ പഫ് ചെയ്യണം.

ഫിനിഷിങ് ജോലികൾക്ക് മതിയായ സമയം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് പണം കൂടുതലായി നഷ്ടപ്പെടാനിടയുണ്ട്

  • ഗേറ്റ്,വീടിന്റെ അകം ഫൈനൽ പെയിന്റിങ്ങിന് മുൻപ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
  • പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം
  • വയറിങ് സംബന്ധമായ വർക്കുകളും എല്ലാ സിവിൽ വർക്കുകളും പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം ഫിനിഷിങ് പെയിൻ്റിങ് നൽകുക
  • വുഡ് പോളീഷാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗൃഹപ്രവേശനത്തിന് ഒരു മാസം മുൻപെങ്കിലും ജോലി ആരംഭിക്കണം
  • വീടിനായി വരച്ച എല്ലാം പ്ലാനുകളുടെയും ഒരു സെറ്റ് കോപ്പിയെങ്കിലും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക

content courtesy : fb group