ലൈഫ് മിഷൻ : സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വാപ്നസാക്ഷാത്‍കാരം

കൂടുതൽ അറിയാം

സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരഹിതർക്കും ഭവനരഹിതർക്കും വേണ്ടിയുള്ള കേരള സർക്കാറിന്റെ സമഗ്ര ഭവന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ

അഫൊർഡബിൾ ഭവനം (Affordable Housing), പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കൃഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ നടത്തിപ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നീ നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ മിഷൻ ലൈഫ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.


4 ലക്ഷം രൂപയുടെ 500 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം.ഇതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭവനപദ്ധതിയായ പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെയും (PMAY) സഹായം ഉണ്ട്

ഒരു വീടിന് 3 ലക്ഷം രൂപ PMAY വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം. 50,000 രൂപ വീതം സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രാദേശിക സർക്കാരും ഉപയോക്താവും ചേർക്കും. എന്നാൽ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ , ഉപയോക്താവിന്റെ ഫീസ് ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുകയും, പ്രാദേശിക സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.

ഭവനരഹിതർക്ക് ആധുനിക ഭവന സമുച്ചയങ്ങളും അവരുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം, പ്രാഥമികാരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വയോജന പിന്തുണ, നൈപുണ്യ വികസനം, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും നൽകും.


ഗുണഭോക്താക്കൾ

 • ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍
 • ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍/വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനം ഉള്ളവര്‍
 • പുറമ്പോക്കിലോ, തീരദേശ മേഖലയിലോ; തോട്ടം മേഖലയിലോ താത്കാലിക ഭവനം ഉള്ളവര്‍.
 • ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍


മുൻഗണക്രമം

 • മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍/അന്ധര്‍/ശരീരിക തളര്‍ച്ച സംഭവിച്ചവര്‍ .
 • അഗതികള്‍
 • അംഗവൈകല്യമുള്ളവര്‍
 • ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍
 • ഗുരുതര/മാരകരോഗമുള്ളവര്‍
 • അവിവാഹിതരായ അമ്മമാര്‍
 • രോഗം/അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വരുമാനം കണ്‍െത്താന്‍ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവര്‍
 • വിധവകള്‍, എന്നിവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന


ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർക്ക് ഭവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് ധന സഹായമായി ലഭിക്കുന്നത്

പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മുൻകൂറായി – 40000 രൂപ, ബേസ്മെന്റ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ – 160000 രൂപ, ലിന്റിൽ വരെ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 100000 രൂപ, കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയായി കഴിയുബോൾ 100000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ, നാല് ഗഡുക്കളായാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. ധനസഹായം വാങ്ങിയ ശേഷം കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുകയോ ധനസഹായം ദുരുപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നും, 12% പലിശ സഹിതം, റവന്യൂ റിക്കവറി വഴി ഈടാക്കാൻ കഴിയും.