പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലൊരു വീട്.

പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലൊരു വീട്.പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്നത് പലരുടെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കും. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകുന്ന വരദാനങ്ങളെല്ലാം മതിയാവോളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാറോപ്പടിയിട്ടുള്ള ബാലകുമാരൻ നായരുടേയും കുടുംബത്തിന്റെയും വീട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളാൽ വേറിട്ട്...

650 സ്ക്വയർഫീറ്റിൽ കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈൽ വീട്.

650 സ്ക്വയർഫീറ്റിൽ കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈൽ വീട്.കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു വീട് എന്ന് സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ബൈജു രഹന ദമ്പതികൾ. കാഴ്ചയിൽ കൗതുകവും അതേസമയം എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി വെറും 650 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ...

ലൈഫ് മിഷൻ : സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വാപ്നസാക്ഷാത്‍കാരം

കൂടുതൽ അറിയാം സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരഹിതർക്കും ഭവനരഹിതർക്കും വേണ്ടിയുള്ള കേരള സർക്കാറിന്റെ സമഗ്ര ഭവന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ അഫൊർഡബിൾ ഭവനം (Affordable Housing), പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കൃഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ നടത്തിപ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നീ നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ മിഷൻ...