വീട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ രാസ വസ്തുക്കൾ മൂലം വരാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാം

വീട് നിർമ്മാണം പോലെതന്നെ, എന്നാൽ ഒറ്റത്തവണ അല്ല, സദാ നമ്മെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നത്. പൊടി തൂത്തുവാരുന്നതിന് ഉപരി വീടിൻറെ പലഭാഗങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള കറകൾ വീഴുകയും അതിൽ പലതും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും  ചെയ്യേണ്ടിവരും.  ഇവിടെയാണ്...