അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചിമ്മിനി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും LPG ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. പഴയ വീടുകളിൽ വിറകടുപ്പിൽ നിന്നും പുക മുകളിലേക്ക് പോകാനായി പ്രത്യേക കുഴലുകൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി റെഡിമെയ്ഡ്...

ഓപ്പൺ കിച്ചനോ ക്ലോസ്ഡ് കിച്ചനോ??? ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്?

അടുക്കള. മലയാളി വീടുകളിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് അത്. ഒരു പരിധിവരെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം എന്നുപോലും പറയേണ്ടിവരും ഇന്ന് മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കിച്ചൻ ഡിസൈനിലും, കിച്ചൻ സാമഗ്രികളും, കിച്ചൻ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലും അനേകം ഓപ്ഷൻസ് ലഭ്യമാണ്.  ഈ കാലയളവിൽ...

അടുക്കളയിൽ പാലിക്കേണ്ട 9 പരിസ്‌ഥിതി അനുകൂല ശീലങ്ങൾ

A green kitchen പരിസ്‌ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ കാലത്ത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം അനേകം മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തുടങ്ങാനും, അവ ഒരു ശീലമാക്കാനും പറ്റിയ ഇടം നമ്മുടെ വീട് തന്നെയാണ്. വീട്ടിൽ അടുക്കളയും. അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ പാലിക്കേണ്ട...