റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ള മികച്ച concrete mix ratio എന്ത്?

മൺ ഭിത്തികളും തടികളും കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം പണ്ടെങ്ങോ കഴിയുകയും, എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും, അതിൻറെ അടിസ്ഥാന വസ്തു എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ്...