എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം ഒന്ന് വാർത്ത് കിട്ടാൻ ?

കാൽക്കുലേറ്ററും അൽപം വിവരങ്ങളുമറിയാമെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം? എന്നത്. എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഗുണമേന്മയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണോ കോൺട്രാക്ടർ തലക്ക്...

സിമൻറ് കവറിൽ ഗ്രേഡ് ഏത് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ?

സിമെന്റ് പ്രധാനമായും 2 തരം ഉണ്ട്. OPC (ordinary portland cement) - ഗ്രേഡ് 33,43,53 എന്ന് വച്ചാൽ 28 ദിവസത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന Strength in N/mm2 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. PPC (Portland Pozzolana cement) -ഇത്തരം...

റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ള മികച്ച concrete mix ratio എന്ത്?

മൺ ഭിത്തികളും തടികളും കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം പണ്ടെങ്ങോ കഴിയുകയും, എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും, അതിൻറെ അടിസ്ഥാന വസ്തു എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ്...

കൂടുതൽ അറിയാം സിമന്റ്‌

സിമന്റ് ഒഴിവാക്കി ഒരു വീട് എന്ന് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അല്ലേ? ഇത്ര അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വീട് നിർമാണ സാമഗ്രിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാം. സിമന്റ് പലതരത്തിൽ ലഭ്യമാണ് വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകളിൽ, വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന, വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റികളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സിമന്റ്‌കൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ട്....