വീട്ടിന് തടി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് തടി പണിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന മരങ്ങളും. വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തോളം എങ്കിലും തടി പണിക്കും മറ്റും ആകാറുണ്ട്. തടി തന്നെ പല വിലയിലും, ക്വാളിറ്റിയിലും, വിദേശിയും, സ്വദേശിയും അങ്ങനെ നിരവധി തരമുണ്ട്....

കൂടുതൽ അറിയാം സിമന്റ്‌

സിമന്റ് ഒഴിവാക്കി ഒരു വീട് എന്ന് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അല്ലേ? ഇത്ര അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വീട് നിർമാണ സാമഗ്രിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാം. സിമന്റ് പലതരത്തിൽ ലഭ്യമാണ് വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകളിൽ, വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന, വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റികളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സിമന്റ്‌കൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ട്....

വീട് നിർമാണത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ 5 വഴികൾ – Part 1

ഒരു സ്വപ്ന ഭവനം പണിയുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആളുകൾ അവരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിറവേറ്റാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.  ഇന്നത്തെ കാലത്ത്...

എന്താണ് ആത്തങ്കുടി ടൈൽസ്?? വില, ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ

കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായ ഫ്ലോർ ടൈലുകളാണ് ആത്തങ്കുടി ടൈലുകൾ. അവ ഉത്ഭവിച്ചതും നിർമ്മിച്ചതുമായ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് അത്തങ്കുടി.  ഏറെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെട്ടിനാട് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ സ്ഥലമാണ് ആത്തങ്കുടി. ചെട്ടിനാട് ടൈൽസ് എന്ന...