എഞ്ചിനീയർ/ആർക്കിടെക്ട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാം

എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ, വീട് പണി നടക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു ടിപ്സ്. ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാം നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടവയല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരു അധികപ്പണി ഒഴിവാക്കാം. മേൽനോട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാം വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇപ്പോൾ...

വീട് പണിയുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പണികൾ.

വീടു പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പണികൾ എന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വീട് നിർമ്മിച്ച നിരവധി ഉടമസ്ഥരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് ഇവ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനി ഒരു വീട് പണിയുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ അധികം ഉപകാരപ്പെടും ഈ വിവരങ്ങൾ....

എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം ഒന്ന് വാർത്ത് കിട്ടാൻ ?

കാൽക്കുലേറ്ററും അൽപം വിവരങ്ങളുമറിയാമെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം? എന്നത്. എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഗുണമേന്മയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണോ കോൺട്രാക്ടർ തലക്ക്...