പെയിന്റിങ്ങിനും വേണം പ്രത്യേക പ്ലാൻ .

പെയിന്റിങ്ങിനും വേണം പ്രത്യേക പ്ലാൻ.വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായതു കൊണ്ട് തന്നെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരും അധികം ശ്രദ്ധ നൽകാറില്ല. പലപ്പോഴും ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക തുക മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യം പോലും പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഒരു വീടിന്...

വീടിനായി പെയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രീതികള്‍.

വീടിനായി പെയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രീതികള്‍.ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ ഭംഗി ലഭിക്കുന്നതിനായി പെയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്റീരിയർ,എക്സ്റ്റീരിയർ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പെയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രീതി തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പെയിൻറിനെ പറ്റി ശരിയായ ധാരണ ഇല്ലാത്തവർ നേരിട്ട് കടകളിൽ പോയി...

വീടിന് ആദ്യം ഏത് പെയിന്റ് അടിക്കണം

വളരെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ വീട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ള കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ സം അടിക്കാർ ഉണ്ടല്ലോ.കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിന്നീട് വൈറ്റ് സിമന്റ് ലേക്കും പിന്നീട് പ്രൈമറി ലേക്കും പുട്ടി യിലേക്കും ഒക്കെ മാറി.പക്ഷെ...