വീട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്‍റെ ആധാരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഒരു വ്യക്തി എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം തന്‍റെ ഐഡൻഡിറ്റി പ്രൂഫിന് നൽകുന്നുണ്ടോ അതേ പ്രാധാന്യം ഒരു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ആധാരത്തിനും നൽകേണ്ട-തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടിന്റെ യോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ ആധാരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ആവശ്യമായ നടപടികൾ...

വീടു നിർമാണം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്ന രേഖകൾ.

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചില പ്രധാന രേഖകൾ ഉണ്ട്. ഇത്തരം രേഖകൾ കൈവശം ഇല്ലാതെ വീടുപണി തുടങ്ങി അത് കണ്ടെത്ത പെടുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നീട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി...