റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിനു വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

 ഒരേ ഭിത്തിയുടെ ബാഹ്യമോ ആന്തരികമോ ആയ  വശങ്ങളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. കെട്ടിടത്തിന് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. വിള്ളലുകൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലോ കാലക്രമേണയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നു നോക്കാം:

ഈർപ്പം (Moisture changes)

വീടുകൾ കൂടുതലും കോൺക്രീറ്റ്, ഇഷ്ടിക, മോർട്ടാർ മുതലായവ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ പ്രകൃതിദത്തമായ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവ വികസിക്കുകയും ഉണങ്ങുമ്പോൾ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഈർപ്പം മാറുന്നതിനാൽ ചുവരുകളിൽ വിള്ളലുകൾ വികസിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് വികസിക്കുന്നതോ ചുരുങ്ങുന്നതോ ആയ സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള വിള്ളലുകൾ വർദ്ധിക്കുകയോ ചിലപ്പോൾ പുതിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യും.

Change in temperature

താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളിലെ മാറ്റങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളിലെ വിള്ളലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. കോൺക്രീറ്റ്, മോർട്ടാർ,ഇഷ്ടികകൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു,അവ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും തണുക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.  ഈ വസ്തുക്കളുടെ വികാസവും സങ്കോചവും കാരണം, വീടിന്റെ   ഭിത്തിയിലും സ്ലാബിലും ആന്തരിക ടെൻസൈൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ  ഉണ്ടാക്കുന്നു . അതിനാൽ താപനിലയിലെ  ഈ വ്യതിയാനം കാരണം  വിള്ളലുകൾ  ഉണ്ടാക്കുകയും അവ വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു.വസ്തുക്കളുടെ താപനിലയിലെ ഈ മാറ്റത്തെ Thermal Movement  എന്നു വിളിക്കുന്നു. വീടിന്റെ പുറംഭാഗത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്.

Elastic Deformation

ഭിത്തികൾ,   തറകൾ, ബീമുകൾ, സ്ലാബുകൾ  എന്നിവയിൽ സിമൻറ്, കോൺക്രീറ്റ് ,സ്റ്റീൽ  എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ഇവയിൽ ലോഡ് കാരണം കാലക്രമേണ ഇലാസ്റ്റിക് രൂപഭേദം വരുത്തുന്നു. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ്, ലോഡിംഗ് അളവ്, ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രൂപഭേദം.

Creep Movement

നിർമ്മാണ  സാമഗ്രികളിൽ തുടർച്ചയായ ലോഡ് കാരണം രൂപഭേദം വരുന്നു. സാവധാനത്തിലുള്ള സമയബന്ധിതമായ രൂപഭേദം കാരണം വീടിന്റെ structure ഇൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ  ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനാൽ ചുവരുകളിൽ വിള്ളലുകൾ വികസിക്കുന്നു.   ഇങ്ങനെ രൂപഭേദം വരുന്ന പ്രവണതയെ ക്രീപ്പ് മൂവ്‌മെന്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

Creep Movement പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത്  mortar ലും കോൺക്രീറ്റിലുമുള്ള ജല-സിമന്റ് അനുപാതം, mortar ലോ കോൺക്രീറ്റിലോ ഉള്ള മിശ്രിതങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, താപനിലയും ഈർപ്പവും മുതലായവ. ജലത്തിന്റെ അളവ്, സിമന്റിന്റെ അളവ്, താപനില എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നു.വീട് പണിയുന്നതിൽ  പിഴവുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, കോൺക്രീറ്റിന്റെ അനുപാതം തെറ്റായിരിക്കാം, mortarലോ കോൺക്രീറ്റിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിശ്രിതങ്ങൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.

Corrosion of reinforcement

സമീപകാലത്ത് ആർസിസി കെട്ടിടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വിള്ളലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉരുക്ക് തുരുമ്പെടുത്തതാണ്. തുടക്കത്തിൽ, അവർ ഘടനയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഭീഷണിയുമില്ല. സ്റ്റീൽ റൈൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും കോൺക്രീറ്റിന്റെ മോശം ഗ്രേഡും ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അപര്യാപ്തമായ കവറും മോശം ജോലിയും ഇതിന് ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദികളാണ്. അതിനാൽ  വീടിനുള്ളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത്തരം വിള്ളലുകൾ ഈർപ്പം അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കും.

Movement due to chemical reaction

രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം, നിർമ്മാണ  സാമഗ്രികളുടെ വോളിയത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളിൽ ആന്തരിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും, ഇത് ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദത്തിന്  കാരണമായി വരുന്നതുമാണ് . 

Soil settlement

വീട് മണ്ണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി  നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്,   കെട്ടിടം താപനിലയിലും ഈർപ്പത്തിലും വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇത് മണ്ണിന്റെ അളവിലും അടിത്തറയുടെ ചലനത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഫലം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുമരുകളിൽ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത വിള്ളലുകൾ  പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

Growth of Vegetation

കെട്ടിടത്തിന് പരിസരത്ത് അതിവേഗം വളരുന്ന മരങ്ങൾ, അടിത്തറയ്ക്ക് കീഴിൽ വളരുന്ന വേരുകളുടെ വിസ്തൃതമായ പ്രവർത്തനം കാരണം ചിലപ്പോൾ ചുവരുകളിൽ വിള്ളലുകൾക്ക് കാരണമാകും. ചെടികൾ ഭിത്തിയിലെ വിള്ളലുകളിൽ വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഈ ചെടികൾ യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അത് വീടിന്റെ  ഭിത്തിയിലെ വിള്ളലുകൾ വികസിപ്പിക്കും.ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൂടാതെ,  അപര്യാപ്തമായ ക്യൂറിംഗ്  ആർസിസി കെട്ടിടത്തിലെ വിള്ളലുകൾക്ക് കാരണമാകാം.