വീട്ടുസാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിലെ ചിലന്തിയെ എങ്ങനെ തുരത്താം.

wikipedia ചിലന്തികളെ കൊണ്ടും, ചിലന്തിവല കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണോ?പേടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഈ പ്രാണി വർഗ്ഗത്തെ മുഴുവനായും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയല്ല ചിലന്തികൾ;...

1000 sq.ft ഉള്ള ഒരു വീട് പണിയാൻ എന്ത് ചിലവ് വരും? വകുപ്പ് തിരിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടാം.

ഒരു ശരാശരി വീട് നിർമിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് ചിലവ് വരും? ഇതിൽ തന്നെ പ്ലംബിങ്ങിന് എത്ര പെയിനയിങ്ങിന് എത്ര? ഉത്തരമില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതും എന്നാൽ എവിടെ നിന്നും നിശ്ചിതമായ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്തതുമായ ചോദ്യമാണിത്. ശരിയാണ്, അത്...

പ്രളയ സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ.

image courtesy : Hindustan times പ്രളയം എന്നത് മലയാളിക്ക് അപരിചിതം അല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വർഷത്തിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ തവണ കുതിച്ചുയർന്നു വരുന്ന വെള്ളത്തിന് മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മലയാളികൾ. പകരം വെക്കാനാകാത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആണ് ഈ...