സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിങ് – ഗുണവും ദോഷവും

സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിങ് മനോഹരവും ഉറപ്പുള്ളതും വളരെക്കാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായാ ഒരു ഫ്ലോറിങ് ഓപ്ഷൻ ആണ് - മാത്രമല്ല ഇവ വീട്ടിലെ ഏത് മുറിയിലും, വീടിനകത്തും, പുറത്തും ഇവിടെയും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരേയൊരു ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഒന്നാണ് (ഒരുപക്ഷേ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറിങ് ഒഴിച്ച്...

പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കാൻ തറയോട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ഒരു ഗാർഡൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗത്തിനും അനുസരിച്ചിരിക്കണം എന്നത് തന്നെ . ഒരു ഗാർഡൻ ഡിസൈനിലെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അവിഭാജ്യഘടകങ്ങൾ ഇവ ആണ് .മുറ്റം , പ്രധാന വഴി ( Main drive ) , നടപ്പാത...