എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം ഒന്ന് വാർത്ത് കിട്ടാൻ ?

കാൽക്കുലേറ്ററും അൽപം വിവരങ്ങളുമറിയാമെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം? എന്നത്. എത്ര ചാക്ക് സിമൻ്റും കമ്പിയും വേണം എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഗുണമേന്മയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണോ കോൺട്രാക്ടർ തലക്ക്...

മണലാണ് കാര്യം – വിവിധതരം മണലുകളും, പ്രത്യേകതകളും

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മണൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരമാണ് ആറ്റുമണൽM SandP Sand ഏറ്റവും മികച്ച മണൽ ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉത്തരം ആകും; ആറ്റുമണൽ. പക്ഷേ സംഗതി കിട്ടാനില്ല . സ്വർണ്ണം ലോഹത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും കിട്ടാക്കനി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ...