സീലിംഗ് ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പണി കിട്ടും.

എല്ലാ വീടുകളിലും ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത ഒരു ഉപകരണമായി സീലിങ് ഫാനുകൾ മാറി കഴിഞ്ഞു. വവ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിലും, കളറിലും, രീതികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഫാനുകളെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ എന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ...

സീലിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം വുഡൻ ജിപ്സം സീലിംഗ്.

സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വീടു നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെയധികം കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവേകുന്നതിൽ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. സാധാരണയായി ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്താണ് സീലിംഗ് ഭംഗി യാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും...