വീടിന്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്‌ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

നിലവിൽ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ വീടുകളുടെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് രീതികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. നമ്മുടെ വീട് വെയിലിനും മഴക്കും exposed ആണ്. വെയില് കൊള്ളുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് വികസിക്കും. തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സങ്കോചം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൽ വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെടും....

വിവിധ തരം ഫൗണ്ടേഷനുകളും അവയുടെ പ്രതേകതകളും

Part 1 -അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞിരിക്കാം വിവിധ തരം ഫൗണ്ടേഷനുകളും അവയുടെ പ്രതേകതകളും മനസിലാക്കാം Rubble foundation കരിങ്കൽ കൊണ്ടുള്ള അടിത്തറ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ രീതിയാണ് റബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കൽ കൊണ്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ...

അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞിരിക്കാം

ഒരു വീടിൻറെ നട്ടെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീടിൻറെ അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ്. അടിത്തറ ഉറപ്പുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വീടിനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും. മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾക്ക്...