വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ വരാനായി.

വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ വരാനായി.കനത്ത മഴ വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞു. പലരും വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ...