ഒരു നില മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ രണ്ടാം നില ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

ഒരു നില മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ രണ്ടാം നില ഉയർത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടത് ഉണ്ടോ? ഒരു നില വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ രണ്ടാം നില പണിയുമ്പോൾ സർവ്വ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു സംശയമാണിത്? ഉത്തരം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ. ഒരു...