ഔട്ട്ഡോർ കിച്ചണുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറുമ്പോൾ.

ഔട്ട്ഡോർ കിച്ചണുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറുമ്പോൾ.നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭക്ഷണ സംസ്കാര രീതികളിലെല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അടുത്ത കാലത്തായി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് വീടിന് പുറത്ത് അടുപ്പ് കൂട്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് അടുക്കളയെന്ന ഒരു...