മോഡുലാർ കിച്ചണും അബദ്ധങ്ങളും.

മോഡുലാർ കിച്ചണും അബദ്ധങ്ങളും.ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലും കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മോഡുലാർ കിച്ചൻ രീതിയാണ്. കാഴ്ചയിൽ വളരെയധികം ഭംഗി നൽകുന്നവയാണ് മോഡുലാർ കിച്ചൺ എങ്കിലും ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിവെക്കാറുണ്ട്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ മോഡുലർ...

മോഡുലാർ കിച്ചൻ: ലഭിക്കുന്ന വിവിധ മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം!!

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ 90% പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കിച്ചനുകളും മോഡുലാർ കൺസെപ്റ്റിൽ ആണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് താരതമ്യേന ഇന്നും പുതിയതായ ഒരു ഡിസൈൻ രീതി തന്നെയാണിത്.  അതിനാൽ തന്നെ ഇതിനായി  ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പല...