സെമി മോഡുലാർ അടുക്കള ഡിസൈനിങ്.

സെമി മോഡുലാർ അടുക്കള ഡിസൈനിങ്. പഴയ കാല വീടുകളിൽ അടുക്കളയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ആരും നൽകിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മിക്ക വീടുകളിലും വീടിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി അടുക്കള നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കാലം മാറിയപ്പോൾ അടുക്കളകൾ...

ഓപ്പൺ കിച്ചൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി.

ഓപ്പൺ കിച്ചൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി.പഴയ രീതിയിലുള്ള അടുക്കളയെന്ന സങ്കല്പത്തെ പാടെ മാറ്റി മറിക്കുന്നവയാണ് ഇന്നത്തെ വീടുകളിലെ അടുക്കളകൾ. കിച്ചണുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ കിച്ചൻ രീതിയോടാണ് ആളുകൾക്ക് പ്രിയം കൂടുതൽ. ഇവ തന്നെ ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയയോടെ ചേർന്ന്...

ഐലൻഡ് കിച്ചണും ചില അബദ്ധങ്ങളും.

ഐലൻഡ് കിച്ചണും ചില അബദ്ധങ്ങളും.പഴയ രീതിയിലുള്ള അടുക്കളയെന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ പാടെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന മോഡേൺ ശൈലിയിലുള്ള അടുക്കള ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചും ആശയങ്ങൾ പങ്കിട്ടും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരിടം എന്ന രീതിയിൽ...

കിച്ചൻ ഡിസൈനിങ്ങിലെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ.

കിച്ചൻ ഡിസൈനിങ്ങിലെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ.മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വീടിന്റെ കിച്ചൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് നിരവധി രീതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അടുക്കളകൾ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.'L' ഷെയ്പ്പ്,'U' ഷെയ്പ്പ് കിച്ചണുകളോടാണ് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രിയമുള്ളത്. U...