ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ വീടിനു സുരക്ഷ ഒരുക്കുമ്പോൾ.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക വീടുകളും ഇന്ന് സ്മാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലിരുന്നു വേണമെങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വീടിന്റെ മുഴുവൻ കണ്ട്രോളും ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട്...