നിങ്ങളുടെ വീടിനും ലക്ഷ്വറി ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരുമോ? അറിഞ്ഞിരിക്കാം നിയമങ്ങൾ.

ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തം വീടിനെ പറ്റി നിരവധി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഒരിടം എന്ന രീതിയിൽ വീടുകളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി ആഡംബര ത്തിന്റെ പര്യായമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകൾ മാറുന്നുണ്ടോ എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു...

“നിലം” എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്‌ഥലം എങ്ങനെ “converted land” ആക്കി മാറ്റാം??

ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ച കൊണ്ടും, മറ്റു പുരോഗമനങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്‌ഥലങ്ങൾ പൊതുവേ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് പുറമേ, ഓഫീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, വലിയ ഗവൺമെൻറ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ് തുടങ്ങി അനവധി നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് നിലം...