വീടിനൊരു കാർപോർച്ച് നൽകുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ നല്കാം ഈ കാര്യങ്ങളില്‍

ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു കാർപോർച്ച് ഇപ്പോൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒരു വാഹനമെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവാണ് എന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാഹനം ഇല്ല എങ്കിലും...

കാർപോർച്ചുകൾക്ക് നൽകാം ടെൻസയില്‍ റൂഫിങ് – സ്ഥലപരിമിതി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക കാർ പോർച്ചുകൾ നൽകിയിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ഥല പരിമിതിയെ മറികടന്നു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറുകൾക്ക്...