എത്ര തുക ഭവനവായ്പ ലഭിക്കും? എത്ര തുക ഇഎംഐക്കായി മാറ്റിവെക്കാം?

ഭവനവായ്പ എടുത്തു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എപ്പോളും തിരിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര തുക ഭവനവായ്പ ലഭിക്കും? എന്നതും ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വായ്പ്പയിൽ എത്ര തുക ഇഎംഐക്കായി മാറ്റി വെക്കണം എന്നതും . ഈ സംശയം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് വായിക്കൂ...

ഭൂമി വാങ്ങാൻ ബാങ്ക് ലോൺ ലഭിക്കുമോ?

നിരവധി ആളുകൾ തിരക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആണ് ഭൂമി വാങ്ങാൻ ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടുമോ എന്ന്. വീടുവയ്ക്കാനും കാർ വാങ്ങാനും ലോൺ ലഭിക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും വീട് വെക്കാനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങാൻ ബാങ്ക് ലോൺ ലഭിക്കുമോ എന്നത് പലരിലും...

ഹോം ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഹോം ലോൺ മുഴുവനും അടച്ചു തീർത്ത് ബാങ്കിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും സന്തോഷത്തിനിടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ LIST OF DOCUMENTS ലോണെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്...