‘ നിള ‘ – 7 ലക്ഷത്തിന് 710 Sqft വീട്

7 ലക്ഷത്തിന് 710 Sqft നിർമ്മിച്ച നിള എന്ന ഈ കൊച്ചു വീട് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ഒരു അവസാനമാണ്. കാണാം 'നിള' - പേര് പോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു വീട്. ചെറിയ ചിലവിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള...

1000 SQFT വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ചിലവ് കണ്ടെത്താം.

ഒരു വീടിന്റെ നിർമാണ ചിലവ് കണ്ടെത്തുക എന്നത് പലരും അനേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് .ഇവിടെ 1000 SQFT വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ചിലവ് കണ്ടത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം.നിങ്ങളുടെ വീട് 1000 SQFT അല്ല അതിനു മുകളിലോ താഴയോ ആണെങ്കിലും...

വീട് വയറിംഗ് – ഇവ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും

വീട് വയറിംഗ് അറിഞ്ഞു ചെയ്യിതില്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റും കീറും തീരാത്ത തലവേദനയും ആകും.വീട് വയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ Distribution box നിന്നും എല്ലാ സ്വിച്ച് ബോര്ഡിലേക്കും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന വയറിനെ ആണ് Main circute എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വയറിങ്...