വെറും എട്ടു മീറ്റർ വീതിയുള്ള 6.5 സെന്ററിൽ 2300 Sqft ൽ നിർമ്മിച്ച വീട്

   Area -2300 Sqft      |      Site Area: 6.5 cents സ്ഥലപരിമിതിയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി നെഞ്ചു വിരിച്ചു ഒരു വീട് പണിതതിന്റെ കഥയാണിത്.  സ്ഥലപരിമിതിയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി നെഞ്ചു വിരിച്ചു ഒരു വീട് പണിതതിന്റെ കഥയാണിത്.  വർഷങ്ങളായി 6.5...

പൂർണ്ണമായി ചെങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ വീട്

Total plot= 𝟏𝟓cen𝐭    |     Total Area= 𝟐𝟑𝟎𝟎 𝐬𝐪𝐟𝐭 കണ്ണൂരിൻറെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ചെങ്കല്ല്. ഒരു വീട് ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുക എന്നാൽ കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെറുതല്ല. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ചൂട് ക്രമീകരിക്കാനും അതുപോലെ...