പ്ലബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

30 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു:1) ഡീറ്റൈൽ ആയി പ്ലാൻ ചെയ്യുക.2) ഫ്രഷ് വാട്ടർ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്നിവ തരം തിരിച്ചു ലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. പമ്പ് ലൈൻ ഉൾപ്പെടെ.3) വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, സോയിൽ വേസ്റ്റ് ലൈൻ (ക്ലോസേറ്റ് ലൈൻ )...

ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്, നല്ലതാണോ ? ചെലവ് കുറയുമോ ?

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ആളുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് രീതിയാണ് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ശെരിക്കും ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്നാൽ എന്താണ്..,? സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്,,,? ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്..,? ചെലവ് കുറയുമോ ? തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ...

ടൈൽ ഫ്ളോറിങ്.മനസിലാക്കാം.തിരഞ്ഞെടുക്കാം

വീടിന്റ ഫ്ളോറിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്ന മൂന്നു മെറ്റീരിയൽസ് ഇവയാണ് 1)ടൈൽസ് 2)മാർബിൾ 3)ഗ്രാനൈറ്റ്.. ഇതിൽ സാധാരണക്കാർ അധികമായും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ടൈൽസ് ആണ്. എന്നാൽ അധികമാർക്കും എങ്ങേനെയാണ് ഒരു നല്ല ടൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നും, എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയില്ല. ഇക്കാരണം...