നല്ല വുഡൻ ഫ്ളോറിങ് ഒരുക്കാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

നനവും ചിതലും കാരണം നശിച്ചു പോവുന്നതായിരുന്നു പഴയ വുഡൻ ഫ്ളോറിങ്ങിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം .അത് പോലെ സ്ഥിരം ഫ്ലോർ ക്ലീനര് ഉപയോഗിച്ച് തറ തുടക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ലാമിനേറ്റ് കോട്ടിങ് ഇളകി വരുന്നതും ഒരു പ്രശ്‍നം തന്നെ. ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം...