മാലിന്യ നിർമാർജനം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ.

മാലിന്യ നിർമാർജനം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ.നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക വീടുകളിലും ഇന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജനം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം വർധിച്ചതോടെ ഉപയോഗ ശേഷം അവ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും ധാരണയില്ല....

വീടുകളിലെ മലിനജലം ഇനിയൊരു തലവേദന ആകില്ല

വീട് വെക്കുന്നതിനേളം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നാണ് വീട്ടിലെ മലിന ജലം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയും.കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ പാലിക്കാതെ പലരും ചെയ്യുന്ന ഈ മലിന ജല സംസ്കരണം പലപ്പോളും നമ്മൾക്കും, അയൽക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അവാറുണ്ട് .വീട്ടിലെ മലിന ജലം സംസ്കരണം-അറിയാം ഈ വിലപ്പെട്ട...