ചുമരിലെ അലങ്കാരവും വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും.

ചുമരിലെ അലങ്കാരവും വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും.വീടിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കുന്നതിനായി ചുമരുകളിൽ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളുമെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ലളിതമായ രീതിയിൽ ചുമരുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിന്റെ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചതോടെ വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഭിത്തികളും ചുമരുകളുമെല്ലാം...

ടെക്സ്ചർ വർക്കുകൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാം.

ടെക്സ്ചർ വർക്കുകൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാം.വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ ടെക്സ്ചർ വർക്കുകൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വലിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരമായി സിമ്പിൾ രീതിയിൽ ടെക്സ്ചേർ വർക്കുകൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാ...