കെട്ടിട നികുതി – ഇനി എല്ലാവർഷവും വർധന

530 സ്ക്വയർഫീറ്റിന്(50 ചതുരശ്ര മീറ്റർ) മുകളിലുള്ള ചെറു വീടുകൾക്കും വസ്തു നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും. 50 ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും - 60 ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള വീടുകൾക്കും സാധാരണത്തേതിന് പകുതി നിരക്കിൽ കെട്ടിട നികുതി ഈടാക്കും. 2022 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നിർമ്മിച്ച...