റെഡിമെയ്ഡ് ബോർഡും ഭിത്തി നിർമ്മാണവും.

റെഡിമെയ്ഡ് ബോർഡും ഭിത്തി നിർമ്മാണവും.കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കപെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? അതും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സ്വപ്ന ഭവനം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്ക ആളുകളും. വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെയധികം ചിലവേറിയ ഒരു ഘട്ടമാണ്...