ബാത്റൂമും പൗഡർ റൂമും വ്യത്യാസങ്ങൾ.

ബാത്റൂമും പൗഡർ റൂമും വ്യത്യാസങ്ങൾ.ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലക്കെട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും അത്ഭുതപ്പെടുമെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ബാത്റൂമിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഹാഫ് ബാത്ത്റൂമുകളെയാണ് പൗഡർ റൂം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പുറം രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇവ വളരെയധികം പരിചിതമായ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ...