ഒരേക്കറിൽ 3370 sq ft തീർത്ത ഒരു ഒരുനില വീട് കാണാം

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിൽ ആണ് ഈ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉടമസ്ഥനായ ബെന്നി പാലക്കലിന് ഒറ്റ ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരുനില യെ പാടുള്ളു. വളരെ വിസ്തൃതമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരേക്കറോളം പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സ്വപ്നഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയാണ്...

ഒരുനില OR ഇരുനില – ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

ഒരു നില(single storey) ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്ത് അടുത്ത് ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വബോധം താമസിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും. വൃത്തിയാക്കലും maintenance cost ഉം കുറവായിരിക്കും, ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് റീ പെയിൻറ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരു നിലയ്ക്ക് പൊക്കമിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അധിക ചിലവ് പോലെ…...