സോളാർ പാനൽ : വിശദമായി അറിഞ്ഞിരിക്കാം

സോളാർ പാനലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് •Silicon waffers•Bypass & blocking diodes• Alumium ഫ്രെയിംസ്•Temperd glass•Back sheet•Junction Box എന്നിവ വെച്ചാണ്, ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും ധർമ്മം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കം. ഓരോ ഘടകങ്ങളും വിശദമായി Silicon waffers സിലികോൺ waffers ആണ് പാനലിലെ താരം...

വീട്ടിൽ ഓൺ-ഗ്രിഡ് സോളാർ വെക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ.

ഓൺ-ഗ്രിഡ് സോളാർ എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അധിക വൈദ്യുതി യൂട്ടിലിറ്റി പവർ ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകുന്ന സംവിധാനം ആണ്.നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന യൂട്ടിലിറ്റി പവർ ഗ്രിഡ് KSEB തന്നെ.എങ്ങനെ KSEBക്ക് നൽകുന്ന അധിക വൈദ്യുതിക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിഫലവും...