വാണിയുടെയും ബാലാജിയുടെയും പ്രകൃതി വീട്.

വാണിയുടെയും ബാലാജിയുടെയും പ്രകൃതി വീട്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നത് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അവ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാൽ പ്രകൃതി സൗഹാർദ വീടെന്ന ആശയം പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്നതാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണി...