പ്രളയത്തിൽ നിന്നും വീടിന് കരുതലൊരുക്കാൻ.

പ്രളയത്തിൽ നിന്നും വീടിന് കരുതലൊരുക്കാൻ.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ മഴക്കെടുതി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന നാശ നഷ്ടങ്ങൾ അത്ര ചെറുതല്ല. പലർക്കും കാലങ്ങളായി സ്വരുക്കൂട്ടി വച്ച പണം കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ചെറുതും വലുതുമായ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ വർഷവും അത്തരത്തിൽ കനത്ത മഴ...