പുതിയതായി ഒരു വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങളും, ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അബദ്ധങ്ങളും.

മിക്ക മലയാളികളുടേയും ജീവിതാഭിലാഷം ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കുക എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയോ, അതല്ല എങ്കിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ വീട് വാങ്ങുകയോ ആണ് മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്നത്. വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കാൻ...

വീട് നിർമാണത്തിന് മുൻപായി ഈ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി മുന്‍ തൂക്കം നല്കാം.

വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പലതാണ്. ജീവിക്കാനുള്ള ഒരിടം എന്നതിലുപരി ആഡംബര ത്തിന്റെ രൂപമായി വീട് മാറുമ്പോൾ പലരും ശ്രദ്ധ പുലർത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.ഭാവിയിൽ പലപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുതിലേക്ക് ഇവ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വീടിന് പ്ലാൻ...