104 വർഷമായി ജനിച്ച വീട്ടിൽ, എൽസിആൽറോക്ക്.

104 വർഷമായി ജനിച്ച വീട്ടിൽ എൽസിആൽറോക്ക്. ജനിച്ചു വളർന്ന വീടിനോട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ കുറച്ചു കാലത്തെ ജീവിതത്തിനു ശേഷം ഒന്നുകിൽ വീട് മാറി താമസിക്കേണ്ട അവസ്ഥയോ, റിനോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയോ ഉണ്ടാവുകയാണ് പതിവ്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി...