വീട് നിർമ്മാണം വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും.

ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ പലപ്പോഴും പല വഴികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. മുഴുവൻ പൈസയും കണ്ടെത്തി ഒരു വീട് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മിക്ക ആളുകളും ബാങ്ക് ലോണിനെയും മറ്റും ആശ്രയിച്ച് വീട് നിർമിക്കുക എന്ന...