വീടു പണിയിൽ ചിലവു ചുരുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം കോൺക്രീറ്റിൽ തീർത്ത കട്ടിളയും, ജനലും വാതിലുമെല്ലാം.

വീടുപണി എല്ലാകാലത്തും ചിലവേറിയ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ്. പണിക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു മുതൽ അവ എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിൽ വരെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതെല്ലാം രീതികളിൽ വീടുപണിയുടെ ചിലവ് ചുരുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും...