പായൽ കളയാനുള്ള ട്രിക്‌സും ടിപ്‌സും

മഴക്കാലമായി, ഇനി നടക്കുമ്പോള്‍ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം വഴുക്കി വീഴുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് . മഴപെയ്ത് വീടിന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും പായൽ പിടിക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പായൽ ഒരു പ്രശ്‌നമോ? നിങ്ങളുടെ പുല്‍ത്തകിടിയിലോ അല്ലെങ്കില്‍ തറയിലോ പായല്‍ രൂപപ്പെടുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍...