മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വർക്ക്‌ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് ആണ് ഇത് വെറും 4 സെന്റ് സ്ഥലത് 820 sqft വരുന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയുതിരികുന്നത് ഏകദേശം 13 ലക്ഷം രുപ ഇതിനു ചെലവ് വരുന്നത്
likes
13
comments
0

More like this

No more pages to load

No more pages to load

Come and join the community

Download the App Now!
Get it on Google Play